Regulamin sklepu internetowego “klub232.shop”

1. DEFINICJE

Za każdym razem, gdy w treści niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z podanymi niżej definicjami, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych,

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Cena – wskazana na stronie internetowej Sklepu cena Produktu, wyrażona w złotych polskich i zawierająca stawkę należnego podatku VAT,

Hasło – ciąg znaków (litery, cyfry, znaki specjalne) niezbędny w celu dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania przez Klienta dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji lub modyfikacji na stronie https://klub232.shop/moje-konto. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej tajemnicy oraz do nieujawniana go osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła lub utworzenia nowego w sposób określony w ramach Sklepu,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, pozwalająca Klientowi korzystać z dodatkowych (niedostępnych bez logowania) funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta logując się po dokonaniu Rejestracji za pomocą Loginu i Hasła na stronie Sklepu Internetowego,

Login – adres email Klienta lub ciąg znaków (litery, cyfry, znaki specjalne) podany podczas tworzenia przez Klienta Konta w Sklepie internetowym. Utworzenie lub modyfikacja Loginu wymaga potwierdzenia poprawności adresu email Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w specjalny link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres email,

Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres email. Wysyłanie Newsletteru odbywa się za wyraźną zgodą Klienta.

Produkt – towar, na który Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie,

Promocje – oferta sprzedaży określonych Produktów na zasadach określonych w odrębnych regulaminach promocji,

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu Konta przez Konta, dokonywana przy użyciu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu,

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, niniejszy regulamin jest tym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),

Sklep – elektroniczna internetowa platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług Elektronicznych, prowadzona przez Sprzedawcę, mająca postać połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://klub232.shop,

Sprzedawca – UZURI sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 27, 61-707 Poznań, KRS: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000768107, REGON: 382384585, NIP: 7831796301,

Treść/Treści – wszystkie elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Sprzedawcę, lub Klienta w Sklepie;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu,

Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Usługodawca – UZURI sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 27, 61-707 Poznań, KRS: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000768107, REGON: 382384585, NIP: 7831796301,

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Klienta jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, tj.:

  1. korzystanie z urządzenia elektronicznego połączonego z siecią Internet, na którym jest zainstalowana aktualna wersja jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Safari, Opera, obsługująca Java Script oraz umożliwiająca zapisywanie plików cookies,
  2. posiadanie działającego konta poczty elektronicznej (email),

Zamówienie – składane przez Klienta oświadczenie woli określające precyzyjnie liczbę i rodzaj Produktów oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, składane przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na internetowej stronie Sklepu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu.

2. Aby skorzystanie ze sklepu było możliwe, urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny używane przez Klienta muszą spełniać minimalne Wymagania Techniczne.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia Produktu w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień, które Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z poniesieniem przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późniejszymi zmianami), z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.

7. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem:

– telefonicznie na numer podany przez Klienta podczas Rejestracji,

– za pomocą poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta podczas Rejestracji.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:

Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta,

Formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia,

przeglądanie i odczytywanie Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Newsletter informujący o ofercie Sklepu.

2. Klient, który utworzył Konto, może korzystać z następujących funkcjonalności Konta:

podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki),

przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży,

dostęp do ofert kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W celu korzystania z Usług Elektronicznych, urządzenie końcowe i system informatyczny Klienta powinny spełniać Wymagania Techniczne.

5. Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

6. Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące:

a. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana w chwili dokonania Rejestracji i obowiązuje przez czas nieokreślony;

b. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi i obowiązuje przez czas określony, tj. do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta.

c. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w Sklepie Internetowym mającej na celu przeglądanie lub odczytanie Treści (np. kliknięcie w celu odczytania Treści zamieszczonej w Sklepie Internetowym) i obowiązuje przez czas określony, tj. na czas przeglądania i odczytywania Treści przez Klienta.

7. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom otrzymywania Newsletteru jest zawierana w momencie zapisania się Klienta do Newsletteru poprzez formularz na stronie Sklepu Internetowego i obowiązuje przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletteru poprzez kliknięcie w link deaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta. Klient jest zobowiązany do:

a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

b. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu;

c. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

d. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f. niepodejmowania działań takich jak:

rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;

nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

8. Klient, w chwili zamieszczenia jakiejkolwiek Treści w Sklepie Internetowym:

a. oświadcza, iż jest uprawniony zamieścić daną Treść w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić ją publicznie,

b. oświadcza, iż dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,

c. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Treści zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.

 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Klient może złożyć zamówienie o dowolnej wartości.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji

Dla realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email.

4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:

a. otworzyć w przeglądarce stronę internetową Sklepu,

b. zalogować się na Konto Klienta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji,

c. dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie „Dodaj do Koszyka”,

d. wypełnić elektroniczny formularz Zamówienia zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej Sklepu,

e. potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

5. W przypadku wyboru płatności za zamówiony Produkt za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze Produktu):

a. Klient może w ramach jednego Zamówienia zamówić maksymalnie 20 sztuk Produktu/Produktów łącznie

b. łączna wartość jednego Zamówienia lub kilku Zamówień (Cena Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu) złożonych w okresie 31 dni kalendarzowych wynosi maksymalnie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

6. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.

8. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu.

9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w danych Konta.

10. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

5. CENY

1. Ceny Produktów są widoczne na stronie Sklepu dla zalogowanych Klientów, zgodnie z wymaganiami producentów Produktów.

2. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

3. Cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu jest wyrażona w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT.

4. W Cenie Produktu nie jest zawarty koszt dostawy Produktu. Wysokość kosztów dostawy Produktu jest widoczna na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym czasie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego dostawa Produktu jest darmowa. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wyżej określonych zmian.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

6. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej Promocji stanowi inaczej.

6. PŁATNOŚCI

1. Płatności za zamówiony Produkt można dokonać:

a. za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU, w ramach którego usługi świadczy PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60–166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, NIP 779–23–08–495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł opłacony w całości, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 873) wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012,

b. kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych PayU – operatorem kart płatniczych jest Agent Rozliczeniowy, PayU Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Akceptowane karty to: VISA, MasterCard,

c. przelewem tradycyjnym na konto w Banku Santander, numer 52 1090 2590 0000 0001 4171 9262,

d. gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze Produktu) – w przypadku wyboru przez Klienta dostawy zamówionego Produktu za pośrednictwem kuriera DHL lub kuriera InPost.

2. Wyboru formy płatności dokonuje Klient w trakcie składania Zamówienia.

3. Termin płatności za zamówione produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności – przedpłaty (system płatności elektronicznych PayU, karta kredytowa, przelew tradycyjny) wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuregulowanie płatności w tym terminie skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży. Klient może również w tym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

7. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

a. za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę,

b. za pośrednictwem Paczkomatu Inpost.

2. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia.

5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do Ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał potwierdzenie podmiotu realizującego płatność kartą kredytową o poprawności realizacji płatności Ceny Produktu powiększonej o koszt dostawy Produktu.

7. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym Cena Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu została uznana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

8. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.

10. Czas dostawy Zamówienia do Klienta jest uzależniony jest od formy dostawy wybranej przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

11. Szczegółowe informacje dotyczące form dostawy Zamówienia są dostępne przy składaniu Zamówienia przez Klienta.

12. Na łączny czas dostawy Zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostarczenia Zamówienia w zależności od wyboru przez Klienta formy dostawy.

13. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów.

14. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwrotu Produktu nieodebranego przez Klienta. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu do Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

15. W przypadku, gdy opóźnienie Sprzedawcy w dostawie Produktu przekracza 7 dni kalendarzowych, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu wynikającego z czasu dostawy określonego w ust. 11 powyżej. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: UZURI Sp. z o.o. sp. k. – ul. Libelta 27, 61-707 Poznań. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument może odstąpić od zawartej przez siebie umowy ze Sprzedawcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy, tj.:UZURI Sp. z o.o. sp. k., ul. Libelta 27, 61-707 Poznań.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ta umowa jest uważana za niezawartą.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument jest zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres UZURI Sp. z o.o. sp.k., ul. Libelta 27, 61-707 Poznań.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny sposób wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy, tj.: UZURI Sp. z o.o. sp.k., ul. Libelta 27, 61-707 Poznań.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych jest uważana za niezawartą.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad (fizycznych i prawnych).

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczną Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, lub

b. żądać usunięcia wady Produktu, lub

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się po uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Klient może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie jednego roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

6. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia Ceny Produktu z powodu wady Produktu.

7. Klient może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 6 powyżej, w terminie jednego roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. UZURI Sp. z o.o. sp.k., ul. Libelta 27, 61-707 Poznań,.

9. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu powinna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, oraz dane Klienta: imię i nazwisko, dane adresowe, adres email.

10. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres: UZURI Sp. z o.o. sp.k., ul. Libelta 27, 61-707 Poznań.

11. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu.

14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: UZURI Sp. z o.o. sp.k., ul. Libelta 27, 61-707 Poznań.

15. Klient powinien wskazać w treści reklamacji dotyczącej świadczenia Usług Elektronicznych jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres email. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana przez Usługodawcę na adres email Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

a. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),

b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą,

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

– http://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy_php

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr

Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Przypominamy również, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@klub232.com.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu, jest Sprzedawca: UZURI sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 27, 61-707 Poznań, KRS: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000768107, REGON: 382384585, NIP: 7831796301;

2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, są przetwarzane w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych są wskazane odpowiednim formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://klub232.shop/polityka-prywatnosci.

13. LICENCJA

1. Sprzedawca umieszcza w Sklepie Treści. Wyłączne prawa do tych Treści, w szczególności prawa autorskie, prawa ochronne do znaku towarowego Sklepu (włączając w to jego elementy słowne i graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych) podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy oraz jego licencjodawcom. Klientowi przysługuje prawo korzystania z wymienionych Treści nieodpłatnie oraz do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w Sklepie, jednak to korzystanie może mieć miejsce wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Kopiowanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie Treści w celu dalszej publikacji jest niedopuszczalne. Korzystanie przez Klienta z Treści w inny sposób wymaga, pod rygorem nieważności, uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. W momencie zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek Treści, w szczególności elementów graficznych, komentarzy, opinii lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) Klient udziela Sprzedawcy, a Sprzedawca nabywa:

a. niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz czasowo, licencję uprawniającą Sprzedawcę do korzystania z tych Treści w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, w zakresie następujących pól eksploatacji:

– wprowadzanie Treści lub ich fragmentów do pamięci komputera lub zapisywanie na innym nośniku,

– publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Treści lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

b. niewyłączne prawo do udzielania podmiotom trzecim sublicencji uprawniającej podmioty trzecie do korzystania z Treści zamieszczonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.

3. Z tytułu udzielenia Sprzedawcy wyżej opisanej licencji oraz prawa do udzielenia sublicencji, Klientowi nie przysługuje wynagrodzenie.

15. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie. W tym celu, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych:

a. drogą pisemną na adres: UZURI Sp. z o.o. sp. k., ul. Libelta 27, 61-707 Poznań; lub

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@klub232.com

2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych w dowolnym momencie, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów. W tym celu, Sprzedawca złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych przesyłając je na adres email podany przez Klienta podczas Rejestracji Konta Klienta.

3. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania niniejszego regulaminu przez Klienta, np.:

a. wprowadza w błąd, podaje nieprawdziwe dane; lub

b. narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra osobiste innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści; lub

c. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, co pozwala przypuszczać, że Klient podejmuje celowe działania na szkodę Sprzedawcy,

Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym składając w tym celu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie usług Elektronicznych na adres – email podany przez Klienta podczas Rejestracji. Sprzedawca ma również prawo odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, a także ograniczyć lub uniemożliwić dostęp Klienta do części lub całości Treści dostępnych w Sklepie.

4. Klient, wobec którego Sprzedawca podjął działania opisane w ust. 3, może korzystać ze Sklepu po otrzymaniu pisemnej zgody Sprzedawcy, o którą Klient może wnioskować drogą pisemną na adres UZURI sp. z o.o. sp.k., ul. Libelta 27, 61-707 Poznań.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z datą 7 grudnia 2020 r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje każdego zarejestrowanego Klienta wysyłając odpowiednią informację na adres email Klienta podany podczas Rejestracji. Klient, który nie zaakceptuje zmian w treści Regulaminu, ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym w terminie czternastu dni od otrzymania informacji o zmianie treści Regulaminu. Brak takiego oświadczenia woli ze strony Klienta będzie traktowane jako akceptacja zmian w treści Regulaminu.

3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.

4. Kwestie nieobjęte postanowieniami niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Ewentualne kwestie sporne między Konsumentem a Sprzedawcą będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem internetowym https://klub232.shop/regulamin.

Używamy cookies i podobnych technologii. Ustawienia możesz zmienić w opcjach przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close